Specialisten in beweging

Voor een goede continuïteit van zorg vragen wij even uw aandacht voor het volgende.

Aanmelding
U kunt het centrum op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist benaderen. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF, dat staat voor directe toegankelijkheid fysiotherapie), stellen wij met uw goedkeuring uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Bij uw aanmelding is het belangrijk aan ons door te geven bij wie u verzekerd bent en u dient uw pasje mee te nemen. Zodoende wordt voorkomen dat bij onzorgvuldige vermelding van uw gegevens u een nota krijgt voor gemaakte administratieve kosten van 20 euro.

Betalingsvoorwaarden
Sport Medisch Centrum De Bron hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF).

Betalingsvoorwaarden VVF

1. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldoen. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

2. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Є 23,-, alles exclusief omzetbelasting.

Behandeling door collegae
Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Door het multidisciplinaire karakter van het centrum verwijzen wij met uw toestemming intern naar elkaar. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

Eigen handdoek
Sport Medisch Centrum De Bron stelt het zeer op prijs wanneer u uw eigen handdoek meebrengt.

Motivatie
Voor veel behandelingen kiezen wij voor een actieve aanpak, d.w.z; de benadering zal zo functioneel mogelijk zijn. Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt. U kunt naast de reguliere behandelingen in de daluren gebruik maken van een patiënten abonnement. Hierover kan uw fysiotherapeut u goed informeren.

Bereikbaarheid
Sport Medisch Centrum de Bron is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Voor dringende zaken in de overige tijden graag bellen op het hele of halve uur.

Omgang Clienten gegevens
Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

Verhinderd
Als u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Ten slotte
Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten.