Specialisten in beweging

Dit reglement en deze voorwaarden tussen SMC de Bron en de deelnemer (verder ook: het lid) betreffen uitsluitend de in de invoerkolommen vermelde gegevens, alsmede de verdere de gegevens waar zij betrekking op hebben, zoals het op enig momentgeldende lesrooster, de prijslijst, omschrijving van het soort lidmaatschap en de bijbehorende code. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend die geen verband houden met het lidmaatschap van SMC de Bron.

1. Lidmaatschap Tenzij SMC de Bron uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Betaling a. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn inschrijfgeld en kosten voor de intake aan SMC de Bron verschuldigd. b. Het lidmaatschapsbedrag, inclusief het inschrijfgeld en intake kosten, wordt middels een automatische incasso geïnd en is bijvooruitbetaling verschuldigd. c. SMC de Bron heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende lidmaatschappen.

3. Kosten Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door SMC de Bron worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat het lid in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van het lid.

4.Wijzigingen lidmaatschap a. SMC de Bron is te allen tijde gerechtigd de gebruikerstijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzingen zullen niet van invloed zijn op lopende lidmaatschappen en voor het lid eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. Het lid zal daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment dat het lid met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomst desgewenst kan beëindigen. b. indien het lid als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van SMC de Bron gebruik te maken en dit dor overlegging van een medische verklaring kan staven, kan SMC de Bron, geheel naar haar beoordeling, aan het lid de mogelijkheid beiden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen en op een door SMC de Bron vast te stellen datum. c. SMC de Bron behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakantie, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt het lid hiervan tijdig op de hoogte. d. Het lid verplicht zich schriftelijk melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap. e. Een gemiste les mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits deze les minimaal achtenveertig uur van tevoren is afgezegd, er ruimte is in een andere groep en de inhaalles valt binnen de gekozen abonnementsperiode. Een gemiste les is niet overdraagbaar.

5. Beëindiging lidmaatschap a. beëindiging van het lidmaatschap geschiedt middels het bij de administratie verkrijgbare aanmeldingsformulier dat volledig door de deelnemer dient te worden ingevuld. b. als opzegtermijn geldt een periode van vier weken voor ingang van het volgend kwartaalabonnement, van zes weken bij een half jaarabonnement en van acht eken bij een jaarabonnement. c. De deelnemer ontvangt na inlevering van het afmeldingsformulier bericht op welke wijze hij een bewijs van opzegging verkrijgt. Achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan, blijven deze voorwaarden en dit reglement van kracht.

6. Vakantieperioden a. Het lid heeft bij vakantie (minimale duur twee weken) tijdens het lidmaatschap recht op een verlenging van het lidmaatschap van de duur van de vakantie, onder de voorwaarde dat het lid de vakantie tijdig schriftelijk aanmeldt bij SMC de Bron op het daarvoor bestemde formuleer. Tijdens de geregistreerde vakantieperiode kan het lid geen rechten aan zijn/haar lidmaatschap ontlenen.

7. Aansprakelijkheid a. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uisluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade actie, tegen SMC de Bron wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesse als gevolgen van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het instituut achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van SMC de Bron door het lid is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. b. Het lid vrijwaart SMC de Bron voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid op SMC de Bron.

8. Ontzegging toegang Het lid en/of de introducé zal alle door SMC de Bron vastgestelde regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. SMC de Bron is te allen tijde gerechtigd om het lid dat (en/of de introducé die) zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door SMC de Bron te bepalen duur te ontzeggen. Het betreffend lid en/of de introducé heeft geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten / faciliteiten van SMC de Bron.