Specialisten in beweging

Kinderfysiotherapie Mijdrecht

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestel gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar. Sport Medische Centrum de Bron heeft in de persoon van Susanne Kroon zo’n specialist in huis.

kinderfysiotherapeut Mijdrecht

Na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een driejarige post HBO opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandeld, maar geeft ook voorlichting en advies. Susanne Kroon werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of orthopedagoog. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Door middel van intake gesprek, het onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. U, als ouder, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zowel met als zonder verwijzing kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

De behandelingen voor kinderfysiotherapie zitten in de basisverzekering. In deze basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie per kalenderjaar vergoed. Uit de aanvullende verzekering kunnen meer behandelingen vergoed worden. Het aantal hiervan ligt aan uw verzekering en de mate waarin u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

Kinderfysiotherapie Mijdrecht met Susanne-Kroon

Kinderfysiotherapeut Mijdrecht

Baby's

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of uw huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Wij zeggen daarbij: Maak ook bij twijfel een afspraak, het belang van uw kind staat voorop!

Jong aangeleerd

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met klas- of leeftijdgenootjes. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Locatie Mijdrecht

Onze kinderfysiotherapeute Susanne Kroon is ook actief in het Moeder en Kind centrum in Mijdrecht. Wilt u afspreken op deze locatie, neem dan contact met ons op.